Pravidla
Rodinného zápolení

  1. Organizátor soutěže

Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
430 28 Chomutov

 

  1. Předmět soutěže

Na území statutárního města Chomutova se v termínu od 27. ledna do 22. prosince 2024 bude pořádat celkem 12 kulturních, společenských či sportovních akcí. Seznam těchto akcí je uveřejněn na webových stránkách rodinnezapoleni.cz a plakátech. Za účast na každé akci získává účastník 1 bod (nalepovací známku do soutěžní karty). Podmínkou pro zařazení do slosování o výherní ceny je získání minimálně 8 bodů.

Účastník je povinen se zaregistrovat vyplněním formuláře na webových stránkách rodinnezapoleni.cz, nebo vyplněním formuláře na akci. Registrovat (a tím i potvrdit souhlas s pravidly soutěže) se musí i rodiny, které soutěžily v předchozích ročnících Rodinného zápolení.

 

  1. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž trvá od od 27. ledna do 22. prosince 2024. Místem konání soutěže je území statutárního města Chomutova a jeho přilehlého okolí, kde se budou v uvedeném termínu konat kulturní, společenské a sportovní akce.

 

  1. Účast v soutěži:

Soutěžícím se může stát pouze rodina[1] s trvalým bydlištěm na území České republiky (dále jen soutěžící), která úplným, řádným a pravdivým způsobem vyplní soutěžní kartu (jména, příjmení, rok narození, e-mail, kontaktní adresa). Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří řádně splní stanovené podmínky a uvedou do registračního formuláře pouze pravdivé informace. Organizátor soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími a rozhodnutí organizátora v této věci je konečné.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

 

  1. Výhry v soutěži a předání výher:

Výhru získají 3 vylosovaní soutěžící. Ceny výhercům věnuje organizátor. Výherci budou vylosováni a cena jim bude předána při veřejném slavnostním losování, jehož datum konání bude zveřejněno po skončení soutěže.

Ceny jsou v celkové výši minimálně 50.000,-Kč.

 

  1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 

  1. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž odvolat pouze ze závažných důvodů.

 

  1. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu termínu a náplně jednotlivých akcí.

 

  1. Organizátor nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům akce.

 

  1. Statutární město Chomutov jako správce osobních údajů shromažďuje a zpracovává osobní údaje uvedené na přihlášce z důvodu plánování a organizace jednotlivých akcí soutěže.

 

Účel zpracování a uchování osobních údajů

Osobní údaje, kterými jsou jméno a příjmení bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro účely plánování a organizace Rodinného zápolení a pro potřeby kontaktování účastníků Rodinného zápolení. Fotografie, filmové záznamy a zvukové záznamy budou zveřejněny na webových stránkách Rodinného zápolení a na facebookovém profilu Rodinného zápolení.

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 5 let.

Osobní údaje budou zpracovány strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě.

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz Čl. 20 GDPR).

Mám právo souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založena na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat odesláním e-mailu na adresu z.stastna@chomutov-mesto.cz

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě

 

Závěrečné ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDPR.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

 

 

[1] Rodinou se pro účely této soutěže rozumí osoby blízké, a to ve smyslu § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník: „Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.“

e-mail:
info@rodinnezapoleni.cz

telefon:
+420 474 637 488

Soutěž vyhlašuje statutární město Chomutov